Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὴ Ξένη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὴ Ξένη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Θερμότατη δέησις πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν (B') - Ξένη Μοναχή

(συνέχεια Α' μέρους...) 
 Πότε θὰ σὲ ἀπολαύσω, 
τῆς ψυχῆς μου θυμηδία, 
καὶ ἐντός μου νὰ σὲ ἔχω, 
ὦ ἀγάπη μου γλυκεῖα; 

Μὴ βδελύξης, Ἰησοῦ μου, 
τὴν πολλήν μου δυσωδίαν, 
εἴσελθε εἰς τὴν ψυχήν μου, 
τὴν πτωχὴν καὶ παναθλίαν.

Ὦ ἀγάπη γλυκυτάτη, 
εἴσελθε εἰς τὴν ψυχήν μου,
καὶ κατοίκησον ἐντός μου, 
ὑπερπόθητε Σωτήρ μου.

Ἡ τερπνότης τῆς ζωῆς μου, 
τῆς ψυχῆς μου ἡ εἰρήνη, 
ἡ ἀγάπη ἡ ἁγία, 
καὶ ἡ θεία χαρμοσύνη.

Ὁ ἀὴρ ὁ ζωογόνος, 
καὶ ἡ αὔρα ἡ γλυκεῖα, 
εἴσελθε εἶς τὴν ψυχήν μου, 
τερπνοτάτη εὐωδία. 

Σκήνωσον ἐν τῇ ψυχῇ μου, 
Ἥλιε δικαιοσύνης,
ἔμπλησον μου τὴν καρδίαν, 
φωτισμοῦ καὶ εὐφροσύνης. 

Ἔκκαυσόν με τῷ πυρί σου, 
τρῶσόν με τῷ ἔρωτί σου, 
τῇ ἀγάπῃ καὶ τῷ πόθῳ, 
Σῶτερ τῇ γλυκύτητί σου.

Τὴν δικαίως μισουμένην, 
Ἰησοῦ μου, μὴ βδελύξῃς, 
καὶ τὴν πενιχράν μου Σῶτερ,
δέησιν μὴ ἀπορρίψῃς.

Ἀλλὰ δέξαι με ἐν πόθῳ, 
κράζουσαν ἐλέησόν με, 
καὶ τοῖς δεξιοῖς προβάτοις, 
Ἰησοῦ μου σύνταξόν με.  

Ξένη Μοναχή

Ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 

Πηγή: Ποιήματα ἦτοι δεήσεις καὶ ἐξομολογήσεις, Ξένης Μοναχῆς, Ἡγουμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, σελ. 28-29.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Θερμότατη δέησις πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν (Α') - Ξένη Μοναχή


Θερμότατη δέησις πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν 

Φώτισόν με, Ἰησοῦ μου, 
τὴν πτωχὴν νὰ σὲ γνωρίσω, 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς μου, 
Κύριε νὰ σ' ἀγαπήσω.

Χάρισέ μοι θεῖον πόθον, 
ἱκετεύω, Ἰησοῦ μου, 
θέρμανόν μου τὴν καρδίαν, 
καὶ καταύγασον τὸν νοῦν μου.

Ἰησοῦ νὰ σὲ γνωρίσω, 
καὶ θερμῶς νὰ σ' ἀγαπήσω, 
καὶ τοῖς ἴχνεσί σου, Σῶτερ, 
ἡ πτωχὴ ν' ἀκολουθήσω. 

Ἵνα ἄρω τὸν Σταυρόν μου, 
Ἰησοῦ μου, ἡ ἀθλία
καὶ ὁπίσω σου νὰ δράμω, 
ὦ ἀγάπη μου γλυκεῖα. 

Ἆρα πότε θὰ ἀκούσω, 
τῆς φωνῆς σου τῆς γλυκείας, 
ἵνα πληρωθῇ ἀγάπης, 
Σῶτερ, ἡ ἐμὴ καρδία; 

Ἕλκυσόν με Ἰησοῦ μου, 
εἰς τὸν θεῖον ἔρωτά σου, 
δίδαξον με, δέομαί σου
τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου.

Δεῖξον μου τοὺς οἰκτιρμούς σου,
καὶ τὸ θεῖον ἔλεός σου, 
καὶ ἐπίφανον, Σωτήρ μου,
ἐπ' ἐμὲ τὸ πρόσωπόν σου.

Ἵνα ἴδω Ἰησοῦ μου, 
Σὲ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, 
τὴν γλυκεῖάν μου ἀγάπην, 
καὶ τὸν θεῖον θησαυρόν μου, 

Σύ, Χριστέ, ὁ γλυκασμός μου, 
Σὺ τὸ ἔαρ τῆς ζωῆς μου, 
Σὺ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, 
Σὺ ὁ πλοῦτος τῆς ψυχῆς μου. 
(...συνεχίζεται)

Ξένη Μοναχή

Ἡγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 

Πηγή: Ποιήματα ἦτοι δεήσεις καὶ ἐξομολογήσεις, Ξένης Μοναχῆς, Ἡγουμένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, σελ. 26-27.