Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα .Προσευχὴ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα .Προσευχὴ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Χαῖρε, Βασίλισσα τῶν οὐρανῶν - Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός


Χαῖρε Βασίλισσα τῶν οὐρανῶν, 

Παναγία Παρθένε, 

δόξα τῆς μητρότητας καὶ τῆς παρθενίας.

Τὸ πιὸ εὔλαλο στόμα δὲν ἔχει τὴ δύναμη 

νὰ σοῦ ψάλλει ἄξια, 

ἰλιγγᾶ δὲ κάθε νοῦς ὅταν θελήσει 

νὰ σκεφθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ τόκου Σου. 

Γι' αὐτὸ καὶ ὅλοι μαζὶ οἱ χριστιανοὶ 

Σὲ δοξάζομε.


Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς 

Πηγή: Ἁγιοπατερικὸ Προσευχητάριο, «Ζύμη», σελ. 109.

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Εἰς τὸ Παράκλητον Πνεῦμα (Βασιλεῦ Οὐράνιε)


Εἰς τὸ Παράκλητον Πνεῦμα 

(Βασιλεῦ Οὐράνιε)

 

 Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

ὁ πανταχοῦ παρών καὶ τὰ πάντα πληρῶν,

ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός,

ἐλθέ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,

καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος,

καὶ σῶσον, ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐρμηνεία  

Βασιλιᾶ οὐράνιε, Παράκλητε,

Πνεῦμα ἅγιο, ποὺ ἀπὸ Ἐσένα πηγάζει ἡ ἀλήθεια·

Ἐσὺ ποὺ βρίσκεσαι παντοῦ καὶ μὲ τὴν παρουσία Σου 

γεμίζεις τὰ πάντα·

Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν 

καὶ δωρίζεις τὴ ζωή,

ἔλα καὶ κατοίκησε μέσα μας,

καὶ καθάρισέ μας ἀπὸ τὰ στίγματα τῶν ἁμαρτιῶν μας,

καὶ σῶσε, Ἀγαθέ, τὶς ψυχές μας.

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ἱκεσία πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο - π. Εὐσέβιος Βίττης

 
π. Εὐσέβιος Βίττης
Ὤ Κύριε Ἰησοῦ μου, πρᾶε καί ταπεινέ τῇ καρδίᾳ, 
σέ παρακαλῶ καί σέ ἱκετεύω μέ ὅλη μου τήν καρδιά:
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐκτιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀγαποῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀναζητοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ τιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπαινοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ προτιμοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ συμβουλεύονται, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπιδοκιμάζουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ φροντίζουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ταπεινώνουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ περιφρονοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ἀπορρίπτουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ συκοφαντοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ λησμονοῦν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ προσβάλλουν, ἐλευθερωσέ με.
Ἀπό τό φόβο νά μέ ὑποπτεύονται, ἐλευθερωσέ με.

Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Βίττης

Πηγή: Ἡ Δράσις μας, «Ὁ Μέγας Βασίλειος», Τεῦχος 480, σελ. 225.

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Χριστὸς Ἀνέστη!


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου
καθὼς προεῖπεν,
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν
καὶ μέγα ἔλεος.

Ἑρμηνεία 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀφοῦ κατέβηκε καὶ δίδαξε στοὺς νεκρούς,
καταπατώντας μὲ τὸν θάνατό του τὸν φυσικὸν καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον
καὶ σὲ ὅσους βρίσκονταν σὲ τάφους, εἴτε φυσικοὺς εἴτε πνευματικούς,
χάρισε ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή.

Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος.
Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε
καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε·
διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα,
καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἐμᾶς.
Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί,
ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε μεγάλη χαρὰ ποὺ ἀπλώθηκε σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου,
καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή Του.
Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρὸ ἀπὸ ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς,
κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

Μὲ τὴν ἀνάσταση Του ἀπὸ τὸν τάφον ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
ὅπως εἶχε πεῖ πρὶν τὰ ἅγια πάθη Του,
μᾶς χάρισε τὴν ἀληθινὴ αἰώνια ζωή
καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὶς ταπεινές μας ὑπάρξεις.

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Εὐχὴ εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου - Ἱερομόναχος Ἄνθιμος Δρόσος Βρυέννιος

       
        Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεὸς ἡμῶν, εὔσπλαχνε καὶ πολυέλεε, ὁ τὸ ἀπ' αἰῶνος κεκρυμμένον μυστήριον τῆς σωτηρίας ἡμῶν σήμερον διὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ εὐδοκήσας τῇ ἀειπαρθένῳ Μαρίᾳ ἀποκαλύψαι, ἧς ταῖς εὐπροσδέκτοις πρεσβείαις, ἀξίωσον, δεόμεθά σου, τάς τε καρδίας καὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τῶν νόμων σου, καὶ ταῖς ἐργασίαις τῶν ἁγίων σου ἐντολῶν διευθύνειν, ἁγιάζειν τε καὶ διοικεῖν· καὶ καθάπερ τῇ τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος ἐνεργείᾳ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἡγίασας καὶ ἄξιον κατοικητήριον τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ ἡτοίμασας γενέσθαι, οὕτω καὶ τὰς ἡμετέρας συνειδήσεις ἐπισκεπτόμενος, κάθαρον, ἵνα ἐλθὼν αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν, ἕτοιμον ἑαυτῷ εὕρῃ μονήν· ὅπως ἀξίως πολιτευόμενοι καὶ τὴν φαιδρὰν πανήγυριν ταύτην ἐτησίως ἑορτάζοντες, καταξιωθῶμεν τῶν τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἀϊδίων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν. Ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἱερομόναχος Ἄνθιμος Δρόσος Βρυέννιος

Πηγή: Μέγα Προσευχητάριον, Ἀ. Σιμωνώφ, «Βασ. Ρηγόπουλος», σελ. 570-571.

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Πρὸς τὴν μακαριωτάτην Παρθένον - Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος


Πρὸς τὴν μακαριωτάτην Παρθένον

ΧΑΙΡΕ, Δέσποινα, Μῆτερ ἐλέους, 

ζωή, γλυκύτης καὶ ἐλπὶς ἡμῶν, χαῖρε. 

Πρὸ σὲ βοῶμεν οἱ ἐξόριστοι παῖδες τῆς Εὔας. 

Πρὸς σὲ ἀτενίζομεν στενάζοντες καὶ θρηνοῦντες 

ἐν τῇδε τῇ τοῦ κλαυθμῶνος κοιλάδι. 

Ἄγε δή, συνήγορε ἡμῶν, 

τοὺς εὐσπλάχνους Σου ὀφθαλμοὺς 

ἐφ ἡμᾶς ἐπιστρεψον καὶ Ἰησοῦν, 

τὸν εὐλογημένον καρπὸν τῆς κοιλίας Σου, 

μετὰ τὴν ὑπερορίαν ταύτην ἡμῖν ἀνάδειξον,

 ὦ γλυκεῖα Παρθένε Μαρία!

Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

Πηγή: Ἁγιοπατερικό Προσευχητάριο, Ζύμη, σελ. 98. 

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ὑμνῶ τήν ἀγάπη Σου, Κύριε - Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ μάθαμε, αὐτή πού Σύ χαρίζεις, 

πώς εἶν' ἀνέκφραστη, ἄπειρη κι' ἀχώρητη στόν κόσμο.

Εἶν' ὅλη φῶς ἀπρόσιτο, φῶς π' ἐνεργεῖ τά πάντα.

Αὐτή τό χέρι Σου λέγεται καί μάτι Σου καλεῖται

καί στόμα τό πανάγιο καί δύναμη καί δόξα.

Αὐτή στή λύπη ἀντίκειται, αὐτή τόν φθόνο διώχνει.

Εἶν' εὐχαρίστηση, χαρά, πραότης καί εἰρήνη,

ἔλεος ἀναρίθμητο,  ἄβυσσος εὐσπλαχνίας.

Πάντοτε μᾶς χειραγωγεῖ , δίπλα μας πάντα στέκει, 

διδάσκει τήν ταπείνωση, πού ὅλα τά κατορθώνει.

Κι' ὅταν τήν ἀποκτήσω αὐτή καί ταπεινός σάν γίνω

τότε ἀχώριστη θά ζεῖ μέσα μου ἡ ἀγάπη.

Μιλάει μου, φωτίζει με, βλέπει καί τή βλέπω.

Μοῦ ἑρμηνεύει τίς Γραφές καί μοῦ προσφέρει γνώση.

Θλίψη δέν ξέρω τί θά πεῖ κι' ἄν ὅλοι μέ λυποῦνε.

Τά πάθη φεύγουνε μέ μιᾶς, φεύγουνε τά σκοτάδια, 

καί βλέπω φῶς παντοτεινά καί νύχτα καί ἡμέρα.

Ἀπολαμβάνω τήν χαρά τήν ἄρρητη καί θεία.
 
Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 

Πηγή: Ἁγιοπατερικό προσευχητάριο, Ζύμη, σελ. 31

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Εὐχὴ εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα - Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ ἀεὶ παρορῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.

Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ καταξιώσας με καὶ τὴν σήμερον θεάσασθαι.

Δόξα σοι, παναγία Τριάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Προσκυνῶ τὴν ἀγαθότητά σου τὴν ἀνεκδιήγητον. 

Ὑμνῶ τὴν μακροθυμίαν σου τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Εὐχαριστῶ καὶ δοξολογῶ τὸ ἀμέτρητόν σου ἔλεος, 

ὅτι μυρίων κολάσεων καὶ τιμωριῶν ὄντα ἄξιον,

ἐλεεῖς καὶ εὐεργετεῖς με μυρίαις εὐεργεσίαις. 

Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, πάντων ἕνεκα.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Πηγή: Μέγα Προσευχητάριον, Ἀ. Σιμωνωφ, σελ. 188