Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Ἡ Νηστεία - π. Μάξιμος Καραβᾶς


Ἡ Νηστεία 

Γιὰ τὴν νηστεία, ἀδελφοί, ἤθελα νά μιλήσω, 
γιατ' εἶναι ὅπλο δυνατὸ καὶ νὰ σᾶς τὸ συστήσω. 

Μαζὶ δὲ μὲ τὴν προσευχὴ -κατὰ τὸν Θεῖον λόγον- 
γίνετ' ἀκαταμάχητον κατὰ τῶν διαβόλων. 

Κι ὅταν τὸ χρησιμοποιῆς, ὡς λέγ' ἡ Ἐκκλησία, 
τρέμει καὶ φεύγ' ὁ διάβολος, δὲν ἔχει παρρησία. 

Ἂν δὲ σ' αὐτὰς προσθέσωμε τὴν ἐλεημοσύνη, 
γίνεται ὅπλο φοβερό, σὰν τὴν ἁγιωσύνη. 

Ἐνήστεψεν ὁ Μωϋσῆς, σαράντα μέρες μόνον 
καὶ ἔλαβ' ἀπὸ τὸν Θεόν, γιὰ μᾶς, τὸν Θεῖον νόμον.

Καὶ ὁ Ἡλίας νήστεψε, κι αὐτὸς σαράντα μέρες, 
καὶ ἔκλεισε τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὶς οὐράνιες σφαῖρες. 

Καὶ οἱ τρεῖς παῖδες καὶ αὐτοί, στὴν φλόγα τῆς καμίνου, 
μὲ τὴν νηστεία μπόρεσαν ἀπείρακτοι νά μείνουν. 

Κι ὁ Δανιὴλ σὰν ρίχτηκε στὸν λάκκο τῶν λεόντων, 
μὲ τὴν νηστεία γλίτωσε ἐκ τῶν φρικτῶν ὀδόντων.

Ἐνήστεψε κι ὁ Κύριος, διὰ νὰ μᾶς διδάξη
τὴν τῆς νηστείας δύναμι καὶ νὰ μᾶς προφυλάξη

ἀπ' τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, π' «ὠρύεται ὡς λέων», 
καὶ ὅτι εἶν' ἀδύνατος ὡσὰν «Μυρμικολέων».

Γιὰ τοῦτο πρέπει, ἀδελφοί, ὅπλο σὰν τὴν νηστεία, 
νὰ τό 'χωμε σ' ἐκτίμηση κι ὄχι σὲ ἀχρηστεία.

Πρὸ πάντων πρέπ' οἱ νέοι μας αὐτὴν νὰ ἀγαπήσουν, 
ἂν θέλουνε τὸν διάβολο εὔκολα νὰ νικήσουν.

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

15-11-1996 

Πηγή: Ὕμνοι καὶ Ποιήματα, Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, σελ. 56-57.

Δεν υπάρχουν σχόλια: